شرکت خدمات گردشگري ستاره مسافران
مديريت : بهرس پيرايش
تلفن : 5-22887101
دورنگار : 18-22895517
آدرس : تهران خيابان پاسداران بعد از گل نبي روبروي باشگاه بانک مرکزي ساختمان سينا طبقه اول
 واحد 10
star.farahani@yahoo.comEnglish